Kort sammanställning av klimatenkäten 2022

Frågor

Klimat, energi och transporter

Koldioxidbudget

1 a) Kommer ditt parti under kommande mandatperiod arbeta för att kommunen ska ta fram och införa en koldioxidbudget?

1 b) Kommer ert parti arbeta för att kommunen ska anta en handlingsplan för att snabbt minska kommunens utsläpp i linje med Parisavtalets mål?

1 c) Kommer ert parti under kommande mandatperiod arbeta för att inkludera konsumtionsbaserade utsläpp i kommunens klimatarbete för att få en helhetsbild över utsläppen?

Solceller på kommunens byggnader

2) Kommer ert parti inom kommande mandatperiod verka för att göra en inventering av alla för solceller lämpliga fastighetstak i kommunens ägo, och verka för installation av solceller på dessa?

Inga fossila investeringar

3) Kommer ert parti inom kommande mandatperiod ställa hållbarhetskrav på kommunens placeringar och avinvestera alla kommunala innehav i bolag vars verksamhet går ut på att utvinna och producera fossila bränslen?

Skapa en osubventionerad marknad för parkering

4 a) Kommer ert parti under kommande mandatperiod arbeta för att avveckla parkerings subventioner och låta den som parkerar själv betala en större del eller hela kostnaden?

4 b) Kommer ert parti under kommande mandatperiod arbeta för att se över hur parkering prioriteras i samhällsplaneringen för att gynna hållbara transporter?

Gynna gång, cykel och kollektivtrafik

5 a) Kommer ert parti under kommande mandatperiod arbeta för att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik framför privatbilism?

5 b) Kommer ert parti under kommande mandatperiod- på kommunnivå och regional nivå – arbeta för sänkta priser inom kollektivtrafiken för att gynna ett mer hållbart resande?

Inga subventioner till regionala flygplatser

6) Kommer ert parti under kommande mandatperiod arbeta för att kommunen ska upphöra med subventioner till Jönköping Airport?

Läs frågorna och kommentarerna i sin helhet här

Cirkulär ekonomi

Stärk återbruket

7 a) Kommer ert parti under kommande mandatperiod arbeta för att utöka möjligheter till återbruk på kommunens återvinningscentraler?

Miljökrav på demonterbarhet

7 b) Kommer ert parti under kommande mandatperiod arbeta för att implementera ett systematiskt arbete för att ställa miljökrav på demonterbarhet vid nybyggnad, större ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Läs frågorna och kommentarerna i sin helhet här

Vatten

Norra kärr

8) Motsätter sig ert parti en gruva i Norra Kärr?

Läs frågorna och kommentarerna i sin helhet här

Biologisk mångfald och värdefull natur

Restaurera våtmark

9) Kommer ert parti under kommande mandatperiod arbeta för att kommunen ska bidra till återskapande av våtmark i skogs- eller jordbrukslandskapet?

Läs frågorna och kommentarerna i sin helhet här

Miljösmart mat i kommunen

Genom planering av menyn med utgångspunkt i en näringsriktig måltid, kan råvaror anpassas med hänsyn till säsong, ekologiskt, närproducerat, klimatbelastning och matsvinn. I kommunens egen remissutgåva för Hållbarhetsprogrammet föreslås målen för Jönköpings kommun bland annat vara:

  • Minst 60 procent av livsmedlen som serveras i kommunal verksamhet ska vara ekologiska.
  • Klimatpåverkan från livsmedel som används i kommunal verksamhet ska minska. Målet är att klimatbelastningen ska vara max 1,25 kg koldioxidekvivalenter per kg inköpt livsmedel, eller ett genomsnitt per portion på 0,5 kg koldioxidekvivalenter (för lunch och middag).
  • Matsvinnet i kommunen ska minska. Det gäller både kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn. Målvärdet är att det sammanlagda svinnet per serverad portion ska uppgå till max 25 gram.

10) Stödjer ert parti ovanstående målsättning under kommande mandatperiod för minskad klimatpåverkan och främjande av biologisk mångfald i kommunens matserveringar?

10 a) Minst 60 procent av livsmedlen som serveras i kommunal verksamhet ska vara ekologiska?

10 b) Klimatpåverkan från livsmedel som används i kommunal verksamhet ska minska enligt ovan?

10 c) Matsvinnet i kommunen ska minska enligt ovan?

Läs frågorna och kommentarerna i sin helhet här

Partiernas svar:

Ja – betyder att partierna svarat med kryss vid Ja-rutan.

Nej – betyder att partierna svarat med kryss vid Nej-rutan.

En streck – betyder att partierna inte har kryssat i någon svarsruta.

Ja och Nej – betyder att partierna kryssat i båda svarsrutorna.