Vatten

Norra kärr

I Norra Kärr vill det kanadensiska gruvbolaget Leading Edge öppna en gruva som ett stort dagbrott på omkring 160 m djup, 100×400 m ca 100 m från E4an. Området är vattenrikt och har sin avrinning rakt ut i Vättern. Lakningsdammar och enorma upplag av sandmagasin och gråberg kommer att läcka tungmetaller, radioaktiva metaller från gruvsanden och gifter från lakningsprocessen. Eftersom Vätterns vatten har en omsättningstid på mer än 60 år kommer ett ständigt läckage av föroreningar att ansamlas under 100-tals år. Gruvbolaget planerar verksamhet i högst 20-30 år. Gruvan blir ett allvarligt hot mot Vätterns dricksvatten. Mer än 270 000 personer får sitt dricksvatten från Vättern. Örebro kommun med flera grannkommuner planerar ta sitt dricksvatten från Vättern inom ett tiotal år. Stockholm kommer troligen att vilja ha vatten från Vättern inom ca 40 år om saltvatten trängt in i Mälaren på grund av ett varmare klimat. Då kommer mer än 4 miljoner människor att vara beroende av dricksvatten från Vättern enligt Tillväxtverket.

8 ) Motsätter sig ert parti en gruva i Norra Kärr?

Centerpartiet: Ja, vårt parti tog kommunalt ställning redan före valet 2014 att säga Nej då det riskerar att äventyra norra Europas viktigaste dricksvattentäkt.

Kristdemokraterna: Vi anser att man ska värna Vätterns vatten. Frågan gällande eventuell gruvdrift i Norra Kärr avgörs inte av kommunen utan är en fråga för staten. En gruva bör inte anläggas om inte driften kan ske på ett miljösäkert sätt.

Liberalerna: Ja. Allt för många frågeställningar är inte tillräckligt belysta, detta gör att vi inte kan säga ja till en gruva. En eventuell gruva i Norra Kärr måste bedrivas på ett sätt som garanterar att miljöpåverkan blir begränsad och lokal. Försämringar av vattenkvaliteten i Vättern vore inte acceptabla och det är svårt att se hur gruvan skulle få miljötillstånd under den svenska miljölagstiftningen om Vättern hotas. Samtidigt innehåller fyndigheten stora mängder av just de metaller som världen nu behöver.

Miljöpartiet: Ja, vi var första parti att ta ställning mot dessa gruvliga planer. Vi har inte ändrat oss!

Moderaterna: Först och främst är detta inte ett kommunalt beslut och kommunen har ingen vetorätt. Vår åsikt är dock att vi måste säkerställa våra vattentäkter och att det görs ordentliga miljöanalyser innan gruva kan öppnas

Socialdemokraterna: Ja. Vi har tydligt motsatt oss detta tidigare och gör det även nu. Vätterns vatten är otroligt viktigt och vi vill att det blir nationellt riksintresse.

Sverigedemokraterna: Ja. Dagbrottsbrytning är mycket skadligt för miljön, och en gruva i Norra Kärr är olämplig i alla avseenden.

Vänsterpartiet: Ja. Vi vill dessutom att hela Vättern ska bli ett riksintresse för dricksvatten, förhindra spridning av miljö- och hälsoskadliga ämnen och förbjuda militära skjutövningar i Vättern.

Läs fler av partiernas svar i klimatenkäten

Klicka på länkarna nedan