Mat och jordbruk

Miljösmart mat i kommunen

Jönköpings kommun är en stor aktör gällande inköp av livsmedel. Kommunen ansvarar för skolmaten till barn och ungdomar, samt måltider för personer på kommunens äldreboenden, omsorgen för personer med funktionsnedsättning måltider samt driver ett antal caféer. Kommunen har därför en stor möjlighet att påverka livsmedelskonsumtionen i kommunen. Genom planering av menyn med utgångspunkt i en näringsriktig måltid, kan råvaror anpassas med hänsyn till säsong, ekologiskt, närproducerat, klimatbelastning och matsvinn. I kommunens egen remissutgåva för Hållbarhetsprogrammet föreslås målen för Jönköpings kommun bland annat vara:

  • Minst 60 procent av livsmedlen som serveras i kommunal verksamhet ska vara ekologiska.
  • Klimatpåverkan från livsmedel som används i kommunal verksamhet ska minska. Målet är att klimatbelastningen ska vara max 1,25 kg koldioxidekvivalenter per kg inköpt livsmedel, eller ett genomsnitt per portion på 0,5 kg koldioxidekvivalenter (för lunch och middag).
  • Matsvinnet i kommunen ska minska. Det gäller både kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn. Målvärdet är att det sammanlagda svinnet per serverad portion ska uppgå till max 25 gram.

10) Stödjer ert parti ovanstående målsättning under kommande mandatperiod för minskad klimatpåverkan och främjande av biologisk mångfald i kommunens matserveringar?

a ) Minst 60 procent av livsmedlen som serveras i kommunal verksamhet ska vara ekologiska?

Centerpartiet: Nej, 60 % orealistisk hög andel. Närproducerat och svenskt viktigt pga djurskyddskrav. Säsongsbaserade livsmedel minskar transporter.

Kristdemokraterna: Vi kommer att ta ställning i frågan när det slutliga versionen av hållbarhetsprogram finns att tillgå.

Liberalerna: Nej, inköpen av ekologiskt odlad mat måste öka, men att måltalet inte får riskera att konkurrera ut andra viktiga värden som att maten som närproducerad mat. Det är av klimat och kvalitetsskäl lämpligt att inköpen planeras utifrån den nordeuropeiska odlingssäsongen t.ex. så att svenska grönsaker används på sommaren. Idag kan inte marknaden leverera tillräckligt mycket.

Miljöpartiet: Ja, enträget och länge har vi jobba för detta.

Moderaterna: Genom att endast säga att livsmedlen ska vara ekologiska missar vi poängen. Vi är för att använda mer här och närodlat vilket minskar transporterna. Att köpa livsmedel från andra länder bara för att de ska vara ekologiska är vi emot. Däremot är vi för här och närodlade ekologiska livsmedel.

Socialdemokraterna: Nej. Vi vill att klimatavtrycken ska minska, men det kan finnas andra åtgärder än en fastslagen procentsats som är det viktigaste. Men att vi ska ha mycket närproducerad, ekologisk och näringsriktig mat är viktigt.

Sverigedemokraterna: Nej. Vi sätter hellre mål om att maten ska vara närproducerad.

Vänsterpartiet: Ja.

b ) Klimatpåverkan från livsmedel som används i kommunal verksamhet ska minska enligt ovan?

Centerpartiet: Ja, även köttproduktion kan ske på ett klimatsmart sätt som svenskt och lokalt producerat som även stöder den biologiska mångfalden.

Kristdemokraterna: –

Liberalerna: Ja. Klimatbelastningen av livsmedlen måste minska. Det kan t.ex. ske genom att mängden kött minskas och genom förändringar i djurens foder och i gödselhanteringen görs. Samtidigt är det viktigt att människor som är utelämnade till kommunen, till exempel inom äldrevården, får mat de själva uppskattar.

Miljöpartiet: Ja.

Moderaterna: Ja.

Socialdemokraterna: Ja.

Sverigedemokraterna: Ja. Med större andel närproducerat så minskar klimatpåverkan.

Vänsterpartiet: Ja.

c ) Matsvinnet i kommunen ska minska enligt ovan?

Centerpartiet: Ja, mycket mer finns att göra när det gäller matsvinnet.

Kristdemokraterna: –

Liberalerna: Ja. Matsvinnet ska minska i alla led. Allt slöseri är av ondo och just matsvinn har stor klimatpåverkan samtidigt som det är väldigt dyrt.

Miljöpartiet: Ja.

Moderaterna: Ja.

Socialdemokraterna: Ja.

Sverigedemokraterna: Ja. Det är bra för både miljö och ekonomi.

Vänsterpartiet: Ja. Vi har särskilt uppmärksammat äldreboendena där det nästan alltid blir över stora mängder potatis och ris pga tokig portionsberäkning.

Läs fler av partiernas svar i klimatenkäten

Klicka på länkarna nedan