Biologisk mångfald och värdefull natur

Restaurera våtmark

I slättlandskapen är 90 procent av den historiska våtmarksarealen torrlagd, och därmed livsmiljön för många arter. Utdikade våtmarker släpper ut nästan lika mycket växthusgaser som hela vägtrafiken. Utdikningen har också lett till växtnäringsläckage som bidragit till övergödning och över 800 rödlistade arter är knutna till våtmarksmiljöer.

Att återväta, alltså återskapa, utdikade våtmarker är därför centralt i arbetet för att minska övergödning, minska utsläppen av växthusgaser, minska sårbarheten för klimatförändringar och för att gynna den biologiska mångfalden. Kommuner har stora möjligheter att arbeta med vattenvårdande åtgärder på sin egen mark och inom gemensamma vattenråd och behöver öka takten om miljömålen och miljökvalitetsnormerna för vatten ska nås.

9) Kommer ert parti under kommande mandatperiod arbeta för att kommunen ska bidra till återskapande av våtmark i skogs- eller jordbrukslandskapet?

Centerpartiet: Ja, vi vill i första hand göra detta på kommunal mark.

Kristdemokraterna: Ja, vi har föreslagit detta under den gångna mandatperioden.

Liberalerna: Ja. Liberalerna har varit pådrivande för att utöka återvätningsarbetet även till skogsmark och har sett till att återvätning numera också görs av klimatskäl utöver de andra anledningar som finns att återställa tidigare våtmarker.

Miljöpartiet: Ja, vi har arbetet för att kommunen ska tillsätta en tjänst för projektledning för återskapande av våtmarker.

Moderaterna: Ja.

Socialdemokraterna: Ja.

Sverigedemokraterna: Ja om vi finner lämpliga områden att prova på så vore det värdefullt skaffa sig erfarenhet inom detta område.

Vänsterpartiet: Ja.

Läs fler av partiernas svar i klimatenkäten

Klicka på länkarna nedan