Klimat, energi och transporter

Koldioxidbudget

För att följa Parisavtalet om att hålla uppvärmningen under 2 grader och helst under 1,5 grader återstår endast ett visst utsläppsutrymme. Forskare vid Uppsala universitet har, med utgångspunkt i IPCC:s rapporter, beräknat det svenska utsläppsutrymmet av totalen om vi vill hålla oss inom 67 procents sannolikhet att nå 1,5-gradersmålet. De har landat i att Sverige med nuvarande utsläppsnivå gjort slut på hela sitt utsläppsutrymme år 2026. Det krävs drastiska utsläppsminskningar på mellan 12-17 procent per år för att inte överskrida taket för återstående utsläpp.

Den totala mängd koldioxid som Sverige högst får släppa ut kan brytas ned till vad som högst får släppas ut per år, genom en så kallas koldioxidbudget. Denna kan i sin tur brytas ned till en kommunal koldioxidbudget för en enskild kommun. Genom att kombinera koldioxidbudgeten med offentligt tillgänglig statistik om hur stora kommunens faktiska utsläpp är i olika sektorer skaffar sig kommunledningen ett kraftfullt verktyg för att minska utsläppen.

1 a) Kommer ditt parti under kommande mandatperiod arbeta för att kommunen ska ta fram och införa en koldioxidbudget?

Centerpartiet: Ja, vårt parti har i kommunledningen arbetat med frågan under denna mandatperiod och beslut beräknas tas redan under innevarande mandatperiod.

Kristdemokraterna: Nej, beslut om koldioxidbudget har redan fattats i kommunen men de styrande partierna (S, C, MP, L) har ej verkställt beslutet.

Liberalerna: Ja, detta arbete pågår redan och initierades av bl.a. Liberalerna under mandatperioden. Kommunerna har en avgörande roll framförallt vad gäller tillståndsgivningen för industrins omställningsprojekt, för att bygga ut elproduktionen och elnäten, för att få på plats laddinfrastruktur för transportsektorn och för att den fysiska planeringen leder till att behovet av transporter minskar.

Miljöpartiet: Ja. MP fick i förhandlingar inom koalitionen igenom en koldioxidbudget under denna mandatperiod. Den blir ett viktigt verktyg framöver.

Moderaterna: Ja, detta arbete är redan påbörjat och vi kommer verka för att det tas fram skyndsamt.

Socialdemokraterna: Ja. Vi har under nuvarande mandatperiod påbörjat arbetet med att ta fram en koldioxidbudget. Bättre är att kalla det en klimatbudget och vi kommer jobba för kraftfulla åtgärder kommande mandatperiod.

Sverigedemokraterna: Nej. Vi ser inte en koldioxidbudget som ett särskilt bra verktyg för att effektivt minska koldioxidutsläppen.

Vänsterpartiet: Ja. Koldioxidbudgeten är på gång och vi har bl.a. lyft frågan i en interpellation. Vi kommer att se till att budgeten följs.

Anta en handlingsplan för snabb utsläppsminskning

Antagna klimatmål eller en koldioxidbudget visar hur mycket utsläppen måste minska inom ett antal år eller årligen. De säger dock inget om vilka åtgärder som ska vidtas. När en koldioxidbudget eller mål om totala utsläppsminskningar antas bör dessa därför följas av en konkret handlingsplan. När en handlingsplan upprättas måste effekterna av alternativa åtgärder prognostiseras, tidpunkter för effekterna skattas och de ekonomiska konsekvenserna bedömas. Det är ett omfattande arbete, men utan en handlingsplan riskerar såväl utsläppsminskningsmål som koldioxidbudgetar att bli slag i luften.

1 b) Kommer ert parti arbeta för att kommunen ska anta en handlingsplan för att snabbt minska kommunens utsläpp i linje med Parisavtalets mål?

Centerpartiet: Ja, åtgärder ska prioriteras i kommunens Hållbarhetsprogram. Konkreta åtgärder måste kopplas till budgetprocessen för att bli verklighet.

Kristdemokraterna: Den beslutade koldioxidbudgeten ska innehålla åtgärdsförslag. Se fråga 1a.

Liberalerna: Ja, det är mycket viktigt att kommunen arbetar genomtänkt och strukturerat med de viktiga delar av klimatarbetet som drivs framåt genom kommunens arbete. Det handlar framförallt om att få till stånd laddinfrastruktur för transportsektorn, om att den fysiska planeringen ska minska behovet av transporter och om att klimatpåverkan av kommunens egen verksamhet ska minska över tid.

Miljöpartiet: Ja, konkreta handlingsplaner måste till för att kommunen ska ta ett heltäckande ansvar för att prioritera arbetet med att minska utsläppen.

Moderaterna: Ja, när underlaget är klart kommer vi arbeta för att det tas fram en handlingsplan.

Socialdemokraterna: Nej, den handlingsplan som arbetats fram under nuvarande mandatperiod har tagit fram ett kunskapsunderlag och en målsättning om minskade utsläpp om 10%.

Sverigedemokraterna: Ja. En handlingsplan med miljömässiga och ekonomiska konsekvensanalyser är en förutsättning för ett lyckat arbete.

Vänsterpartiet: Ja, vi vill se en handlingsplan utifrån vad koldioxidbudgeten visar och att kommunen ska följa den.

Räkna in konsumtionsbaserade utsläpp

Klimatutsläppen består idag i regel av klimatutsläpp som beräknas utifrån utsläpp inom Sverige. Det räcker dock inte som beräkningsmetod när vi har en “dold” utsläppsmängd utanför landets gränser. Konsumtionsbaserade utsläpp är de utsläpp som den svenska konsumtionen av importerade material och varor producerade i andra länder samt internationella transporter genererar, minus exporten. Idag finns det ingen heltäckande statistik över kommunernas konsumtionsbaserade utsläpp, men vissa kommuner (till exempel Göteborg) har ändå börjat inkludera konsumtionsbaserade utsläpp i sina planer som ett sätt att synliggöra och vidta åtgärder för hela sin klimatpåverkan.

1 c) Kommer ert parti under kommande mandatperiod arbeta för att inkludera konsumtionsbaserade utsläpp i kommunens klimatarbete för att få en helhetsbild över utsläppen?

Centerpartiet: Ja för att få en helhetsbild är också kommunens egna konsumtionsbaserade utsläpp viktiga.

Kristdemokraterna: Vi har inte tagit ställning i denna fråga men vi utesluter inte något i den riktningen.

Liberalerna: Ja. Frågan har två delar. Dels behöver livscykelpåverkan på klimatet av all konsumtion, inklusive kommunernas, nå noll så snart som möjligt. Dels behöver exporten av klimatneutrala varor och tjänster från Sverige öka kraftigt då den gör klimatnytta nästen oavsett vart den går. På samma sätt bör Sverige, med de väl utvecklade miljökrav vi har, ta en stor del av ansvaret för att få fram alla de material som klimatomställningen kräver.

Miljöpartiet: Ja, vi behöver räkna in utsläpp från alla varor och tjänster som vi använder. Även de som uppstår i annat land p g a vår konsumtion.

Moderaterna: Ja.

Socialdemokraterna: Ja. Finns med i arbetet med hållbarhetsprogrammet.

Sverigedemokraterna: Ja. Om detta ej görs kommer Svensk, miljömässigt bättre produktion, att slås ut.

Vänsterpartiet: Ja. Den egna konsumtionen har kommunen rådighet över och den ska förstås med. Vad beträffar invånarnas privata konsumtion kan kommunen bedriva påverkansarbete samt underlätta genom t ex bra resmöjligheter utan bil, laddmöjligheter för elbilar, förbättra möjligheter till återvinning och återanvändning.

Solceller på kommunens byggnader

I varje kommun finns en ansenlig areal takyta om man adderar takytan från alla kommunens byggnader (offentliga verksamheter och kommunala bostadsbolag). Dessa takytor nyttjas ofta inte till något särskilt, men skulle i vissa fall kunna nyttjas för att producera energi. Det är fullt realistiskt att använda takytor som har sol hela eller delar av dagen för solceller, och kommunen har mycket att vinna på att ta hand om den solenergi som når kommunens tak. Att producera sol-el bidrar till att minska behovet av el från övriga elnätet och till att öka andelen förnybar energi.

2) Kommer ert parti inom kommande mandatperiod verka för att göra en inventering av alla för solceller lämpliga fastighetstak i kommunens ägo, och verka för installation av solceller på dessa?

Centerpartiet: Ja, vårt parti har i ledningen av kommunen verkat för att arbete gjorts med detta men mer återstår att göra.

Kristdemokraterna: Vi bedömer at det redan idag finns en god bild över detta och att det inte är en
inventering som behövs utan en fortsatt utbyggnad av solpaneler.

Liberalerna: Ja, alla nybyggnationer ska utvärderas var det ekonomiskt är fördelaktigt för kommunen att montera solenergi och alla befintliga tak utvärderas löpande vid renovering och underhåll. Elen vi använder i Sverige är i det närmaste helt fossilfri. För att tillkommande elproduktion ska göra klimatnytta krävs att den tränger undan fossil elproduktion

Miljöpartiet: Ja. MP har länge drivit denna fråga. Nu har kommunen infört det för nybyggnation. Vi vill att även takytor på befintliga byggnader används.

Moderaterna: Ja, vi driver också detta i vårt valarbete.

Socialdemokraterna: Vi vill ha fler solceller på kommunala fastigheter. Om vi behöver göra ytterligare inventeringar är inte säkert.

Sverigedemokraterna: Ja. Solceller på tak påverkar inte människors livsmiljö på ett negativt sätt, vilket däremot vindkraft kan göra.

Vänsterpartiet: Ja. Detta har vi tjatat om i alla sammanhang under lång tid. Vi har lagt in extra pengar till detta i våra budgetar.

Inga fossila investeringar

Kommunen behöver aktivt styra bort från indirekt stöd till det fossila. Många kommuner äger och förvaltar ett stort kapital som via fondplaceringar kan investeras i bolag. Flera kommuner har fortfarande kapitalinvesteringar i bolag som påverkar klimatet negativt, till exempel inom olje-, kol- och gasindustrin. Kommuner har ofta en placeringspolicy och den kan uppdateras med krav på att kommunens kapital inte ska investeras i fossilbolag.

3) Kommer ert parti inom kommande mandatperiod ställa hållbarhetskrav på kommunens placeringar och avinvestera alla kommunala innehav i bolag vars verksamhet går ut på att utvinna och producera fossila bränslen?

Centerpartiet: Ja, vårt parti har i ledningen av kommunen jobbat för att en finanspolicy finns på plats som ligger i linje med detta.

Kristdemokraterna: Vi ställer redan idag krav.

Liberalerna: Ja, vår kommun spekulerar inte på börsen. Förutom det etiskt tveksamma i att investera i en verksamhet som förstör klimatet så är också den ekonomiska risken betydande. Fossilverksamheten ska trots allt läggas ner och den ska göra det genom att den görs olönsam genom beskattning av sina utsläpp. Sådana tillgångar är inte en bra investering

Miljöpartiet: Ja. Hela samhället måste ställa om. Även de ekonomiska incitamenten.

Moderaterna: Ja.

Socialdemokraterna: Nej. Inom kommunal verksamhet görs inga sådana investeringar.

Sverigedemokraterna: Nej. Det krävs en ekonomisk konsekvensanalys innan en sådan åtgärd, men på längre sikt behövs det nog.

Vänsterpartiet: Ja. Kommunen placerar inte sina pengar i aktier, men i den mån placeringar förekommer ska pengarna investeras hållbart.

Skapa en osubventionerad marknad för parkering

Idag är parkering ofta subventionerad genom att de fulla kostnaderna inte syns för den som parkerar utan istället subventioneras av grannar, andra kommuninvånare eller andra kunder. En viktig åtgärd för miljö och rättvisa är att se till att den som parkerar betalar den fulla kostnaden för sin egen parkering. När de riktiga kostnaderna syns så får det en omedelbar positiv effekt för miljön. Studier har exempelvis visat att människor är mer benägna att undvika bilen om de vet att de måste betala p-avgift när de anländer till en parkering. Det är fler som då väljer att cykla, gå eller åka kollektivt. Förutom pris är det flera andra faktorer som styr användningen av parkering på en viss plats. Exempelvis tillgång till bilparkering i området, kollektivtrafikutbud, tillgänglighet med cykel, kvalitet på cykelparkering och antal boende inom gångavstånd.

4 a) Kommer ert parti under kommande mandatperiod arbeta för att avveckla parkeringssubventioner och låta den som parkerar själv betala en större del eller hela kostnaden?

Centerpartiet: Ja, vårt parti har i ledningen av kommunen redan jobbat för att avveckla parkeringssubventioner. Vi fortsätter om några finns kvar.

Kristdemokraterna: Ja, vi är positiva till att parkeringsverksamheten ska vara självfinansierad och har under mandatperioden motsatt oss bygget av ett parkeringshus som skulle kräva kommunala subventioner under flera år.

Liberalerna: Ja, Jönköpings kommun har inga parkeringssubventioner. Det är rimligt att det kostar pengar att parkera när det finns en konkurrens om utrymmet från andra bilister eller från annan verksamhet.

Miljöpartiet: Ja. Biltrafiken måste minska, särskilt genom centrum. Vi vill satsa på infartsparkeringar med tillgång till kollektivtrafik.

Moderaterna: Ja, vi är absolut för att låta den som parkerar få ta större del av kostnaden, om vi sedan helt kommer avveckla subventioner redan under nästa mandatperiod är för tidigt att säga.

Socialdemokraterna: En översyn kommer säkerligen göras och då vägs olika aspekter in.

Sverigedemokraterna: Nej. En bil som står parkerad utanför bostaden genererar inga utsläpp, därför bör bostadsparkering vara billigt.

Vänsterpartiet: Lite oklart vad som menas med parkeringssubventioner. Tanken är att parkeringshusen ska gå ihop sig, avgiften är satt därefter. För gatumarksparkering kan det vara svårt att räkna på vad själva marken kostar. Gäller det bostadshus finns det regler för antalet parkeringsplatser. I de fall det finns parkeringsgarage i huset kan en del av dessa kostnader ligga i hyran, dvs alla hyresgäster subventionerar. Inte helt enkelt att ta bort. Vi är för att använda parkeringsavgifter som medel för att styra mot mer hållbara reseslag, men exakt hur dessa avgifter bör vara utformade har vi inget svar på i nuläget.

4 b) Kommer ert parti under kommande mandatperiod arbeta för att se över hur parkering prioriteras i samhällsplaneringen för att gynna hållbara transporter?

Centerpartiet: Ja, vårt parti jobbar redan med detta på olika sätt i ledningen av kommunen genom utformning av parkeringspolicy mm.

Kristdemokraterna: Vi behöver se över hela trafiksituationen i kommunen. Trafikslagen ska samverka med varandra. Förutsättningarna för cyklandet bör förbättras och kollektivtrafiken förstärkas. Samtidigt är bilen en nödvändighet för en hel del människor. Omställningen av fordonsflottan från fossilt drivna bilar till elfordon kommer att minska bilismens klimatpåverkan.

Liberalerna: Ja, ny trafikstrategi kommer att se över parkeringsfrågorna. Hur mycket utrymme som ska avsättas för parkering är dels en fråga för marknaden och dels är det en fråga om att skapa en trivsam stadsmiljö där människor vill vistas.

Miljöpartiet: Ja.

Moderaterna: Ja, det är viktigt att kontinuerligt se över prioriteringen av parkering och se till så att parkeringar finns på rätt platser. Samtidigt får det inte bli så få platser i bostadskvarter att de som bor där inte har någon plats för ev. bil.

Socialdemokraterna: Ja, kommer arbetas med inom framtagandet av ny trafikstrategi.

Sverigedemokraterna: Ja, se ovanstående kommentar.

Vänsterpartiet: Ja, vi har bl.a. lagt en motion om åtgärder för att minska antalet bilar i centrum.

Gynna gång, cykel och kollektivtrafik

I tätorter upptas idag stora ytor av privata bilar. Bilar tar plats, bullrar, orsakar utsläpp av farliga partiklar samt klimatskadliga utsläpp och försämrar för övriga trafikslag. Dessutom är de ineffektiva då många kör ensamma i sin bil. Privatbilar använder i genomsnitt 1,2 säten av 5. En framkomlighetsstrategi vänder på perspektivet och prioriterar gående och cyklister, och därefter kollektivtrafik. Den ytkrävande privatbilen får stå tillbaka och ge plats för en stad där flera trafikslag kan samsas. En framkomlighetsstrategi säkerställer transporter i tätorten med låg klimatpåverkan och som upptar liten yta per transporterad person.

5 a) Kommer ert parti under kommande mandatperiod arbeta för att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik framför privatbilism?

Centerpartiet: Ja, vårt parti jobbar löpande med detta i ledningen av kommunen och då särskild när det gäller centrala kärnan av kommunen.

Kristdemokraterna: Se svar på föregående fråga.

Liberalerna: Ja, där det är ont om utrymme behöver bilen stå tillbaka då gång, cykel och kollektivtrafik är betydligt mycket mer kapacitetsstarka. Samtidigt är Jönköping omgivet av stora områden där bilen är det mest effektiva transportslaget, helt enkelt för att avstånden är stora och befolkningen är gles. När det finns plats för bilarna är de inget problem, tvärtom är de en förutsättning för livet på landet.

Miljöpartiet: Ja. Detta är en av våra viktigaste frågor inför den kommande mandatperioden.

Moderaterna: Vi jobbar för att alla trafikslag ska kunna samsas och att vi inte bygger sönder trafikflödet för någon. En sammanhållen cykelstrategi i hela kommunen behövs. Att prioritera för kollektivtrafik utan att samtidigt öka avgångarna för kringliggande områden fungerar inte.

Socialdemokraterna: Ja, vi vill fortsätta göra detta.

Sverigedemokraterna: Nej. Alla trafikslag behövs under överskådlig tid, och måste därför samsas.

Vänsterpartiet: Ja. Vi driver detta redan och vi har varje år lagt mer pengar än alla andra partier till utbyggnad av gång- och cykelvägar i vår budget.

Nästa fråga berör priser inom kollektivtrafiken vilket är en regional fråga, men vi förutsätter att ert parti har samsyn inom denna fråga på kommunal och regional nivå, och känner till vad era regionpolitiker vill driva för politik inom detta område.

5 b) Kommer ert parti under kommande mandatperiod- på kommunnivå och regional nivå – arbeta för sänkta priser inom kollektivtrafiken för att gynna ett mer hållbart resande?

Centerpartiet: Nej, att investera i och skapa en högvärdig kollektivtrafik är viktigare än sänkta priser. Möjligt att justera reskorten för att gynna arbetspendling.

Kristdemokraterna: Nej, vi vill i stället använda resurserna till att göra det möjligt för fler att åka kollektivtrafik,
inte bara i stan utan också på landsbygden.

Liberalerna: Nja, halva kostanden är skattefinansierad. Liberalerna står bakom att gynna hållbart resande.

Miljöpartiet: Ja. Vi vill ha gratis kollektivtrafik för barn och unga upp till 20 år, sänkta priser för alla och ett subventionerat seniorkort för alla över 65 år.

Moderaterna: Inom vissa grupper är det viktigt att hålla ner priserna, ex. för ungdomar. Att tillfälligt sänka priserna kan vara ett grepp för att få igång resandet men att helt sänka priserna för alla grupper går inte då kollektivtrafiken redan är högt subventionerad.

Socialdemokraterna: Ja, det är ett av våra regionala vallöften.

Sverigedemokraterna: Ja. Åtminstone när det gäller ungdomar och pensionärer.

Vänsterpartiet: Ja, vi arbetar för avgiftsfri kollektivtrafik med bra framkomlighet, turtäthet och tillgänglighet i stad och landsbygd.

Inga subventioner till regionala flygplatser

I Sverige finns det 33 regionala och kommunala flygplatser. I de allra flesta fall är det regionen och/eller kommunen som står som ägare till flygplatsen och med skattemedel subventionerar alla de flygplatser som går med underskott. Av de regionala flygplatserna är det bara någon enstaka som går med vinst. Trafiken utgörs i allmänhet av inrikesflyg eller charterflyg till utlandet. Genom att subventionera flygresor bidrar flygplatserna till de nationella och globala utsläppen. Att kommuner och regioner varje år stoppar in miljontals skattekronor i de konkursfärdiga flygplatserna innebär att de aktivt subventionerar fossila utsläpp och därigenom försvårar den omställning som är nödvändig.

6) Kommer ert parti under kommande mandatperiod arbeta för att kommunen ska upphöra med subventioner till Jönköping Airport?

Centerpartiet: Nej, flygplatsen används idag främst för samhällsviktig verksamhet (brandflyg, ambulansflyg) samt fraktflyg. Staten bör därför ta över flygplatsen.

Kristdemokraterna: Nej, ambitionen är att flygplatsen ska kunna bära sina egna kostnader. I det korta perspektivet är inte detta möjligt. Vi anser att staten har ett ansvar för att bidra till flygplatsens finansiering då den är av strategisk betydelse för samhällsviktigt flyg. Inom bara några år beräknas elflyget kunna blir kommersiellt.

Liberalerna: Nej, infrastruktur kostar. Flygplatsen är idag delat ägande mellan kommunen och regionen. Flygplatsen är även viktig för samhället ur beredskapssynpunkt.

Miljöpartiet: Ja, det strider mot klimatmålen och är ett oförsvarbart slöseri med skattemedel att fortsätta driva flygplatsen.

Moderaterna: Nej, det är klart att det alltid finns en smärtgräns för när det inte längre är möjligt att driva en lokal flygplats. I och med att regionen nu går in som delägare så ser vi positivt på att kunna utveckla flygplatsen och utöka användningsområdena. Ser också fram emot elflygen.

Socialdemokraterna: Nej. Vi har precis sålt delar av flygplatsen till regionen. Vi önskar fortsättningsvis att staten står för mer av kostnaderna för viktiga regionala flygplatser.

Sverigedemokraterna: Nej. Vi anser att flygplatsen har en viktig samhällsfunktion att fylla.

Vänsterpartiet: Ja, vi driver och har drivit frågan om att lägga ner flygplatsen för att istället använda marken till industrimark.

Läs fler av partiernas svar i klimatenkäten

Klicka på länkarna nedan