Cirkulär ekonomi

Stärk återbruket

Varje ny sak som tillverkas innebär en miljöpåverkan. För att minska vår negativa påverkan på klimat och biologisk mångfald måste användningen av resurser minska. Ett viktigt led i detta är att återbruka så mycket som möjligt. Kommunen kan på olika sätt främja möjligheten till återbruk. Kommunen kan till exempel starta återbruk på återvinningscentraler, vilket Jönköpings kommun till viss del har påbörjat.

7 a) Kommer ert parti under kommande mandatperiod arbeta för att utöka möjligheter till återbruk på kommunens återvinningscentraler?

Centerpartiet: Ja, allt som är möjligt att göra för ökat återbruk är viktigt.

Kristdemokraterna: Ja, därtill bör FNI utvecklas med en fraktion för textilier.

Liberalerna: Ja, erfarenheterna från detta är goda. Saker som fungerar och går att använda ska inte kastas. Återbruket behöver öka mer.

Miljöpartiet: Ja, vi har arbetat för processer för återbruk och att livscykelanalyser ska göras.

Moderaterna: Ja, detta är mycket uppskattat av våra medborgare och vi ser att medvetenheten har ökat genom detta.

Socialdemokraterna: .Ja. Mycket är gjort, men vi vill fortsätta utveckla arbetet.

Sverigedemokraterna: Ja. Återbruk är bra, ”slit och släng” är dåligt.

Vänsterpartiet: Ja. Det finns flera dagliga verksamheter som jobbar med att reparera saker eller ta vara på delar som de säljer till allmänheten. Men informationen måste förbättras.

Miljökrav på demonterbarhet

7 b) Kommer ert parti under kommande mandatperiod arbeta för att implementera ett systematiskt arbete för att ställa miljökrav på demonterbarhet vid nybyggnad, större ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Centerpartiet: Ja, viktigt arbete där mycket återstår att göra.

Kristdemokraterna: Vi anser att hela livscykeln måste beaktas när vi bygger nya byggnader. Allt från produktion, transporter, byggnation, drift och underhåll, rivning och livslängd måste ingå när man beräknar vilket klimatavtryck en byggnad ger. Valet av material ska i möjligaste mån väljas utifrån möjlighet till återvinning.

Liberalerna: Ja. I grunden är det här en rent ekonomisk fråga. Om byggnader från början byggs för att kunna rivas och materialåtervinnas minskar kommunens framtida kostnader. Det är bättre att göra rätt från början.

Miljöpartiet: Ja.

Moderaterna: Kan inte idag lova att vi under mandatperioden kommer ställa hårda krav på demonterbarhet men vi arbetar med frågan

Socialdemokraterna: Vill gärna att ni lär oss mer om denna fråga.

Sverigedemokraterna: Nej. Vi anser att höga kvalitetskrav som medför längre användningstid innan renovering eller rivning är viktigare.

Vänsterpartiet: Ja, bra förslag. Kommunen behöver också bygga mer energieffektivt och resurssnålt och mer i trä.

Läs fler av partiernas svar i klimatenkäten

Klicka på länkarna nedan